layout3_new.jpg


goPay


Zpracování a ochrana osobních údajů

 

 

Zásady zpracování osobních údajů


 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Správce osobních údajů:

Leona Semlerová se sídlem Bachmačská 693, Kolín 2,identifikační číslo: 61878031, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Kolín, č.j. 3432/2009/OŽÚ/J/3

 

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: Leona Semlerová, Opolany 151, 28907 Libice nad Cidlinou

elektronická adresa:  kourimelevne@email.cz, telefon 608 161 433

 

 

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá,proto si prosím pečlivě přečtěte tyto Zásady zpracování osobních údajů,které obsahují důležité informace o zpracování a ochraně osobních údajů a souvisejících práv a povinností.

 

 

 

 

Získávání osobních údajů

 

Osobní údaje získáváme přímo od vás vyplněním objednávky nebo registrací při zřízení uživatelského účtu v našem internetovém obchodě.

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a zpracováváme pouze údaje,které nám sami poskytnete vyplněním objednávkového formuláře.Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená,že vám ji neukládá žádný právní předpis.

 

Při návštěvě webového rozhraní může docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

Webové rozhraní používá službu Google Analytics,která pracuje s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

 

 

Zpracovávané osobní údaje

 

Zpracováváme pouze osobní údaje,které jste nám sami poskytli při vyplnění objednávkového formuláře nebo při registraci uživatelského účtu. Osobní údaje jsou informace o vás, vaše jméno,přijmení,adresa bydliště,doručovací adresa,pokud se odlišuje od adresy bydliště,telefonní číslo,kontaktní e-mailová adresa,případně další osobní údaje,které uvedete v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu.

 

 

Zpracování osobních údajů a účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje,které jste zadali při objednání zboží,můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat a shromažďovat výlučně za účelem plnění smlouvy,tedy za účelem dodání zboží.Tyto údaje můžeme také zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností.

 

Osobní údaje,které jste zadali při založení uživatelského účtu,můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat a shromažďovat výlučně za účelem umožnění přístupu,správy a vedení uživatelského účtu.

 

Vaši e-mailovou adresu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu použít pro zaslání informací souvisejicích se zbožím,které jste si u nás objednali /např. informační e-mail o odeslání zboží /.

Pokud si nepřejete,aby byla vaše e-mailová adresa používána k zasílání těchto zpráv,můžete nám to kdykoliv sdělit na naši kontaktní e-mailovou adresu.

 

Žádná reklamní sdělení na vaši e-mailovou adresu nezasíláme.

 

 

Omezené sdílení osobních údajů

 

Vaše osobní údaje nepředáváme,neprodáváme ani nepronajímáme žádné třetí osobě.Výjimku představují zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.Vaše osobní údaje jsou poskytnuty v rozsahu,který je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností.

 

Dalšími příjemci vašich osobních údajů,které zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů,mohou být na základě zvláštních právních předpisů příslušné správní orgány nebo soudy.

 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

 

 

Ověřeno zákazníky

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen.Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte,pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základěnašeho oprávněného zájmu,který spočívá ve zjišťovánívaší spokojenosti s nákupem u nás.Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele,kterým je provozovatel portálu Heureka.cz,tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jsme  registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00051522.

 

 

Doba uložení osobních údajů

 

Osobní údaje zadané v rámci objednávek zboží nebo v rámci registrace zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

 

 

Právní základ zpracování osobních údajů

 

Právním základem zpracování je jednání o uzavření či uzavření kupní smlouvy nebo oprávněný zájem.Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením evropského parlamentu a rady /EU/ 2016/679 ze dne 27.4. 2016.

 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

Právo na přístup k osobním údajům

 

Máte právo požádat o informaci,jak provádíme zpracování vašich osobních údajů. Máte právo získat přístup k těmto osbním údajům a k těmto následujícím informacím

 

- účel zpracování

- kategorie zpracovávaných osobních údajů

- příjemci,nebo kategorie příjemců,kterým budou osobní údaje zpřístupněny

- plánovaná doba,po kterou budou osobní údaje uloženy

 

Máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,za další kopie múžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

 

 

Právo na opravu osobních údajů

 

Máte právo požadovat bezodkladné opravení nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů,které se vás týkají.

 

 

Právo na výmaz / právo " být zapomenut " /

 

Máte právo na to,abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje,pokud je dán jeden z těchto důvodů

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely,pro které byly shromážděny,nebo jinak zpracovány

- odvolali jste souhlas,na jehož základě byly osobní údaje zpracovány

- vznesli jste námitky proti zpracování osobních údajů

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

Máte právo požadovat,abychom omezili zpracování vašich osobních údajů v kterémkoliv z těchto případů

- popíráte přesnost svých osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu,abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit

- zpracování je protiprávní, vy odmítáte výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití

- vaše osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebujeme,ale vy je požadujete pro určení,výkon nebo obhajobu právních nároků

 

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

Kdykoli máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu včetně jakékoliv formy automatizovaného zpracování osobních údajů .

Po vznesení námitky již nebudou vaše osobní údaje dále pro tyto účely zpracovávány.

 

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely,které vyžadují souhlas,máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů,ke kterému došlo před odvoláním souhlasu,je zákonné.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů můžete provést

- zasláním e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu

- telefonicky na naše konttaktní telefonní číslo

- písemně na naši doručovací adresu

 

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Máte právo na získání vašich osobních údajů,které jste nám poskytli,ve strukturovaném,běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto udaje jinému správci.

 

 

Právo podat stížnost

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu / Úřad pro ochranu osobních údajů / ,pokud se domníváte,že vaše osobní údaje jsou zpracovávany v rozporu se zákonem

 

 

Soubory cookies